DỰ ÁN TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁNG VIỆT NAM
THÔNG TIN DỰ ÁN


DỰ ÁN TRUNG TÂM LƯU KÝ CHÚNG KHOÁN VIỆT NAM- CÔNG TRÌNH XANH LOTUS BẠC

Đây là dự án  sử dụng vốn nhà nước đầu tiên đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS. Công trình sử dụng hệ kính hộp Low e blue t40 (6-12-6).